Bestuursstukken

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest

Bestuursstukken

Declaratiereglement Farmacie Mondiaal

De declarant spant zich in om zo weinig mogelijk kosten ten laste van de financiële middelen  van Farmacie Mondiaal  te laten komen.

  1. Kosten worden vergoed voor zover strikt noodzakelijk voor het goed vervullen van de functie, taak of opdracht.
  1. De betreffende functie, taak of opdracht moet gebaseerd zijn op bestuursbesluiten. Voorziet een daarbij behorend vastgesteld budget niet in een uitgave dan neemt het bestuur een beslissing daarover en stelt daartoe een aanvullend budget vast.
  1. De reiskostenvergoeding voor het uitvoeren van bestuurstaken bedraagt de gemaakte kosten van het openbaar vervoer (n.b. trein 2e klasse), of indien met de auto is gereisd een kilometervergoeding van 0,19 euro/kilometer.
  1. Reis- en parkeerkosten voor het bijwonen van een bestuursvergadering komen ook voor vergoeding in aanmerking. Het is aan de bestuursleden zelf of ze hiervan gebruik willen maken of hiervan afzien.
  1. Verblijfkosten in een middenklasse-hotel worden op basis van logies + ontbijt vergoed indien het verblijf noodzakelijk is voor het goed uitoefenen van functie, taak of opdracht. De kosten moeten daadwerkelijk zijn gemaakt
  1. Noodzakelijke communicatiekosten en materiaalkosten worden vergoed.
  1. Kosten die ten laste van budgetten van projecten (in ontwerp of lopend) kunnen worden gebracht, worden niet uit de algemene middelen van Farmacie Mondiaal vergoed.
  1. Vergoedbaarheid: voor bedragen tot Euro 100.= beslist de Penningmeester, niet zijnde declarant. Voor grotere bedragen beslist het Bestuur (overleg in vergadering of via mail). De declarant heeft vooraf toestemming nodig van het bestuur. De beslissing van het bestuur wordt vastgelegd (liefst in de notulen) en aan de declarant meegedeeld.
  1. Declaraties van de penningmeester worden bij de Voorzitter ingediend en behandeld met in achtneming van het bepaalde onder Punt 8.
  1. Declaraties moeten uiterlijk 25 werkdagen na verstrijken van het kwartaal waar ze betrekkingen op hebben, bij de Penningmeester zijn ingediend.

Laatst herzien en vastgesteld; April 2016