Projectleider: Linda de Groot

Dossierhouder bestuur: Fred Blokzijl

Project Madina Salam

Sinds 2015 ondersteunt Farmacie Mondiaal Linda de Groot bij het opzetten van een medicijn afhaalpunt bij de Health Clinic in het dorp. Madina Salam is een klein dorp aan de kust ten zuiden van de hoofdstad Banjul.

In de huidige situatie is er een Health Clinic waar een verpleegkundige de basiszorg levert en zonodig medicatie uitgeeft. In de praktijk zijn er vaak weinig medicijnen op voorraad en moeten patiënten naar een plaats 5 km verderop om daar medicatie te halen. Ook daar zijn de benodigde middelen niet altijd beschikbaar. Bovendien zijn de prijzen in commerciële apotheken vaak hoog en onbetaalbaar voor de gemiddelde inwoner van Gambia.

Linda de Groot is benaderd door de dorpsraad (VDC) om te helpen met het opzetten van een apotheek in het dorp, omdat het ontbreken van een basis geneesmiddelvoorziening tegen een redelijke prijs een groot gemis is. Gezien haar ervaringen in Senegal in vergelijkbare omstandigheden is bekend dat het opzetten niet het probleem is, maar dat het waarborgen van de continuïteit de grootste uitdaging is. Op basis van gesprekken die gevoerd zijn met de VDC is er vertrouwen dat de dorpsraad met wat financiële en organisatorische hulp in staat is om dit te organiseren. Samen met Fred Blokzijl heeft zij daarom een plan uitgewerkt om te komen tot een situatie waarin de lokale bevolking zelf de uitgiftepost runt. Kernpunten van de aanpak zijn dat het de lokale bevolking is die het moet doen en dat er gestart wordt met een minimale basisvoorziening. De bedoeling is te starten met een assortiment van circa 50 essentiële geneesmiddelen (antibiotica, pijnstillers, antiwormmiddelen, diarreemiddelen ed) Linda is in de beginfase behulpzaam bij het opzetten van de organisatie, de training van de medewerksters en het opzetten van een goede structuur. Farmacie Mondiaal steunt dit door het beschikbaar stellen van geld voor de basale inrichting van een dispenseerruimte en door de donatie van een startvoorraad medicatie. Na de opstartfase moeten de opbrengsten van de medicatie voldoende zijn voor het aanvullen van de voorraad en het betalen van de salarissen van de apotheekmedewerkers.

Globaal overzicht van de werkzaamheden in 2015 en 2016

Overleg met de dorpsoudste en de VDC (Village Development Committee)

Onderzoek bij vergelijkbare posten in Gambia en Senegal naar de organisatie daarvan

Start gemaakt met de opleiding van 2 dorpsbewoonsters tot apotheekmedewerkers

In overleg met de VDC samenstellen van een controlecommissie voor de uitgiftepost (controle op kasgelden, verantwoordelijk voor bestellingen nieuwe voorraad en betaling salarissen). Deze commissie bestaat uit 5 dorpsbewoners.

Het dorp heeft een ruimte beschikbaar gesteld naast de Health Clinic die geschikt gemaakt wordt voor de apotheek. Hiervoor is een indeling gemaakt en zijn materialen besteld.

De planning is dat de uitgifte in het tweede kwartaal 2016 van start gaat.

Geschatte projectkosten € 5000 (startvoorraad, inrichting en reis- en verblijfkosten)