Organisatie

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest

Organisatie

Stichting Farmacie Mondiaal is een bescheiden en geheel onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die voortgekomen is uit Nederlandse apothekers.
Voor meer informatie over onze bestaansgeschiedenis kunt u bij onze ‘Historie’ kijken.
Het bestuur vergadert meerdere keren per jaar en beslist over de ingediende projectaanvragen, bespreekt de voortgang van de lopende projecten.
Middels de nieuwsbrief en projectverslagen op de website worden donateurs en belangstellenden op de hoogte gehouden. Daarnaast worden presentaties over de activiteiten van FM, en door haar gesponsorde projecten, verzorgd op onder andere KNMP-congressen.
FM ondersteunt c.q. sponsort projecten in ontwikkelingslanden, maar is zelf geen uitvoerende organisatie. FM is dus niet te vergelijken met een organisatie als Artsen zonder Grenzen.

De sponsoring behelst reis- en verblijfskosten van de projectleden alsmede eventuele preventieve medische kosten, daarnaast kunnen ook andere kosten gesponsord worden al naar gelang de aard van het project.
Een aanvraag voor ondersteuning wordt beoordeeld door het bestuur op basis van de projectbeschrijving en eventueel nadere persoonlijke gesprekken. Bij een positief oordeel krijgt een bestuurslid het betreffende project in de portefeuille. Dit bestuurslid functioneert dan vervolgens als contactpersoon naar de projectleden.

Projecten kunnen voortkomen uit diverse bronnen. Er kan een directe hulpvraag uit het buitenland komen (m.n. via Pharmabridge), maar ook vanuit Nederland als er om farmaceutische hulp t.b.v. een buitenlands project gevraagd wordt.Bij een directe vraag uit het buitenland zoeken we in onze ‘kaartenbak van geïnteresseerden’ naar geschikte personen.
Degenen die bij een project betrokken zijn/raken doen dit altijd op persoonlijke titel.
Dit heeft alles te maken met aansprakelijkheid.In ruil voor de sponsoring vragen we om adequate rapportages en de bereidheid om beschikbaar te zijn voor lezingen etc. Projectleden die gesponsord worden hoeven zelf geen apotheker te zijn. Ook sponsoring van buitenlandse collega’s (m.n. Belgen) behoort tot de mogelijkheden.

Passend bij ons mission statement vinden wij:

-projecten op het gebied van farmaceutische kennisoverdracht in den brede (zowel vakinhoudelijk als organisatorisch)
-projecten die de lokale beschikbaarheid van de goede geneesmiddelen bevorderen
-projecten op het gebied van implementatie van bijv het apotheek softwarepakket M-supply, introductie geneesmiddeldoseersystemen t.b.v. HIV-patiënten
-project introductie en gebruik Geneesmiddelpaspoort
-inbreng farmaceutische expertise
-we kijken altijd of de hulp aansluit bij de realistische lokale vraag
-we brengen ontwikkelingshulp onder de aandacht van collega’s en willen ambassadeur zijn voor ontwikkelingslanden m.b.t. farmaceutische zaken.
-we brengen het nut en belang van een goede farmaceutische voorziening in ontwikkelingslanden onder de aandacht
we bevorderen contacten tussen buitenlandse en Nederlandse farmaceutische scholingsinstituten  
Wat doen we niet:
-we versturen geen medicijnen naar nood- c.q. rampgebieden.
-we zamelen geen medicatie in om deze naar ontwikkelingslanden te sturen.
-we doneren geen geld om medicijnen (lokaal) te kopen.
-we geven geen advies c.q. informatie, over de beschikbaarheid van bepaalde geneesmiddelen in ontwikkelingslanden (geldt m.n. voor juridische procedures in het kader van asielaanvragen).
-we zijn m.b.t. de projecten geen stageorganisatie (we kunnen niet voor de juiste academische begeleiding ter plaatste zorgen).
-we zijn geen ‘reisburo’ voor personen die eenmalig wel ‘iets’ willen doen.
Onze financiering
Wij zijn als stichting volledig afhankelijk van donateurs en de
 opbrengst uit de verkoop van geschonken apparatuur. Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Daarnaast worden uitvoeringskosten tot een minimum beperkt. Personen en organisaties die FM en haar doelstellingen willen ondersteunen kunnen donateur worden danwel een eenmalige schenking (geld danwel farmaceutische apparatuur) doen.
De Stichting Farmacie Mondiaal is een ‘artikel 24’organisatie’; dat wil zeggen dat donaties van de belasting aftrekbaar zijn.
Spreken de doelstellingen en de organisatie u aan?
U kunt ons steunen door donateur te worden van de stichting.Bij Steun Ons vindt u een formulier om donateur te worden.