Senegal

Het gezondheidspaspoort

Sinds 2004 is Farmacie Mondiaal (FM) actief in Casamance gelegen in Senegal-Zuid. Hierbij heeft FM zich voornamelijk bezig gehouden met het financieren van en het geven van voorlichting en bijscholing op medisch en farmaceutisch terrein. De nadruk bij deze cursussen lag bij malariapreventie en -behandeling. Een rationele diagnostiek hoorde daarbij.

In samenhang met deze voorlichting en bijscholing, vooral bestemd voor beheerders van medische posten, bleek er behoefte aan een sterke verbetering van vastlegging van medische en farmaceutische informatie van de patiënten.
Uiteindelijk is er gekozen voor een “paspoort” dat de patiënt of zijn verzorger altijd bij zich heeft. Sponsoring van Mediveen maakte de start hiervan in 2007 mogelijk.

In het voorjaar van 2007 is het project gezondheidspaspoort in Casmance opgezet. Doelstelling van dit project is om medische gegevens waaronder geneesmiddelgebruik vast te leggen. Het vastleggen van deze medische gegevens maakt het mogelijk om een vorm van medicatiebewaking uit te kunnen voeren. Het gezondheidspaspoort is een boekje die de patiënten mee te moeten nemen bij hun bezoek aan de arts en apotheek. Door middel van dit gezondheidspaspoort is het inzichtelijk welke geneesmiddelen de patiënten gebruiken. Met dit project zijn 1250 gezondheidspaspoorten uitgedeeld.

Twee projectmedewerkers zijn in 2008 in het gebied geweest en de gang van zaken is bemoedigend. De motivatie bij de posten is groot; men is blij met de hulp. Patiënten worden ‘opgevoed’: als men geen paspoort bij zich heeft, wordt er niet behandeld.

Start project: Voorjaar 2007
Einde project: Doorlopend
Contactpersonen: Linda de Groot en Fred Blokzijl
Behaalde resultaten: 10.000 gezondheidspaspoorten uitgedeeld
Toekomstplannen: – Evalueren van effect en continueren van verspreiding gezondheidspaspoorten.

– Geven van adviezen met betrekking tot het runnen van een medische post annex apotheek.

– Beschikbaar stellen van eenvoudige hulpmiddelen, van pen en papier tot thermometer.

Update lopende projecten Senegal anno 2018

In december 2009 wordt er wederom een bezoek gebracht. Voor de volgende fase zijn van belang: de financiën , de logistiek, het werkgebied en de duurzaamheid. Er is contact met een lokale drukker, er wordt overleg gepleegd met regionale overheden en er moet worden gekeken naar financiële middelen ter plaatse.

De geregelde bezoeken aan de posten hebben ook geleid tot hulp op andere gebieden en er is op diverse posten een draaiboek gemaakt voor onder andere voorraadbeheer, het geven van voorlichting door medewerkers aan patiënten, therapietrouw, beroepsgeheim. Ook aan scholing van apotheekassistenten is aandacht besteed.

Alle katholieke privé posten in de Casamance hebben de beschikking over het gezondheidspaspoort, die inmiddels lokaal gedrukt worden. De motivatie bij de posten is groot en men is blij met de hulp.  De lokale autoriteiten zijn akkoord gegaan met de introductie van het gezondheidspaspoort.

Parallel aan het project van het gezondheidspaspoort is sinds 2012 een nauwe samenwerking ontstaan tussen FM en de Senegalese arts dr. Abbe Michel Mendy, die supervisor is over de katholieke privé posten. Tweemaal per jaar wordt er een seminar georganiseerd voor de medewerkers, waaronder ook de apotheekmedewerkers en vroedvrouwen. Thema;s die behandeld worden zijn onder meer hygiëne, malaria, diverse infecties, geneesmiddelgebruik bij zwangerschap en borstvoeding. Met behulp van dit project wordt er per jaar 80-100 medewerkers bijgeschoold. Accreditatie voor deze cursussen is geregeld bij de autoriteiten.
Vanaf 2017 staan de posten onder officiële supervisie, waarbij meer aandacht gekomen is voor de totale organisatie en de hygiëne op de posten. Er is hierbij ook speciale aandacht gekomen voor de apotheek aan de posten, met nadruk op voorraadbeheer, verslaglegging en voorlichting aan patiënten.

Update lopende projecten Senegal anno 2021

FM is de nascholingen in Senegal blijven sponsoren. Bij deze nascholingen worden medewerkers van de medische katholieke posten van het Bisdom in Ziguinchor te Senegal  gedurende enkele dagen bijgeschoold op diverse onderwerpen. Anno 2020 is besloten om de samenwerking verder te intensiveren door het jaarlijks sponsoren van medewerkers van het Bisdom tot het volgen van een erkende opleiding tot apothekersassistent. FM is hierbij de samenwerking aangegaan met de herkende opleidingsinstituut ISPS, die onder meer apothekersassistenten opleidt. Met dit project verwacht FM een extra kwaliteitsimpuls te kunnen geven aan de farmaceutische zorg in Senegal.

Eind 2020 zijn een zestal studenten begonnen aan de opleiding tot apothekersassistent in Senegal. FM sponsort deze studenten om via de erkende opleidingsinstituut ISPS deze opleiding te volgen. Middels een brief hebben deze studenten hun blijk van waardering geuit aan FM. Hieronder zijn de testimonials te vinden met hun vertaling.

Vertaling testimonials studenten Senegal